Sunday, November 30, 2008

Delhi ah Zou Youth Orgn. phu hita

Another History Created: ZYO Silver Jubilee kum ahitoh kiton in ZYO in Zou suon umna pou a ZYO phu sawm in pan la uhi. Shillong tan a’ng galkai nuo un, Delhi khopi ah zong hing lenglutta ua, khangthu a mang nawnlou ding chiemte tham ching nasep sepdoh ahita hi.

Zou Youth Organisation, General Head Quarters, Zoveng, Lamka apat ZOD leh ZSP tungtawn a ZYO Delhi Branch phu di’a ngetna (Resolution No. 1 of ZYO GHQ 16th Cabinet Meeting dated 20th November 2008) a’ng bawl uh dungjui in Delhi ah ZYO GHQ Convenor Pu Chinlunthang in November 23, 2008, 5PM in Pu T. Zamlunmang Inn, Munirka ah meeting han hi. Tuona meeting ah mi 20 peikhawm in ZYO phu ding lemsa chiet uhi. Hinaleh ZOD Chairman Pu Khakhai Zou ngetna bang in khatvei gentha kia ding in kikoi hi. November 29, 2008 5PM in ZOD in Meeting ZOD Chairman Inn, Vasant Vihar ah han kia a, tuanah mi 30 val peikhawm teng in sawtkuomtah genkhawm ahi nua in Zou Organisation Delhi (ZOD) pen Zou Youth Organisation, Delhi Branch (ZYO/DB) a hen ahita hi. Tu-le-tu a ZOD lamkai teng in tu-le-tu a ZOD term bei matan ZYO lamkai hina apuotou ding un lem kisa hi. Tunia pat designation (tanvou) pen ZYO GHQ peidan juitou ahi ta ding hi.


Pu T. Zamlunmang Inn, Munirka

ZYO GHQ Nasep chiemte tham khen khat:

Kum 25 sung ZYO in nasep tampi ana nei a, tuate lah a athupipen achiemte masah ahileh:

1. Kum 1997 Lamka buoilai in ZYO Volunteer-te pan lahdan phathuoi leh gentham ching mama hi. A shi-amangte sui a, relief material (panpina) hawm a, relief camp bawl a, shi-ding, man-ding jaulou a kalsuon volunteer-te pataat ahuoi mama uhi.

2. Kum 2001 in mipite’n ZYO a’ng puapha kia ua, tunitan khawllou kei a masuon thei a a um sungin ZYO Project Committee hing kisiemkhia hi. Tam Project Committee tungtawn in Project-te siem khiet ahia, kum 5 sung in mipi, mimal leh lamkaite kiphalna jal in Lamka khopi sunga Kamdou Veng, Awnchinkap Veng, leh Sielmat Buonsanlui baang ah Plot/gam acre a sim in Hostel, Hall, Cemetry leh adang dangte bawltheina ding mun Dangka a lakh a man ZYO in aleikhiet hi khangthu a di’a cheimte tham ching talua hi. Maban ah zong Project a peitou nalai a, Hostel, Hall chite I mu bai uh I ki nem uhi.

3. Zou khuo khen khat, khosung kivaihawmna Youth Club apat in ZYO a kipuah di’n kihen lamdangna a um a, lungdam a huoi mama hi. Tuaban ah, Shillong khopi azong ZWA chi’a ana kivaihawm zing pen ZYO Shillong Branch chi’n November 15, 2008 ni’n ana khelta uhi. Tua mabang in Delhi a ZOD zong November 29, 2008 ni’n ZYO chi’a hen in umta hi.

ZYO Delhi Branch Leaders (2008-2009)

President : Pu Khakhai Zou
Vice President : Pu T. Zamlunmang Zou
Secretary : Pu T. Thangminlien
Joint Secretary : Pu Kammuanmung
Fin./Treasurer : Pi Nuamzavung
Committee Member: Suon-a-pa, ZSP DB President & SecretaryReblog this post [with Zemanta]

No comments:

Post a Comment